На 17.06.2024 г. "ИМПРЕС" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0336-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

 

Обща цел на проекта: Обща цел на проектното предложение е увеличаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на "ИМПРЕС" ООД чрез инвестиции в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък от дейността на предприятието.

Специфични цели на проекта са:

Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;

- Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

- Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

 

Общата и специфичните цели на предложението за изпълнение на инвестициии ще бъдат постигнати чрез изпълнение на заложената в него дейност за придобиване на нови технологии, посредством които ще се осъществи трансформиране на производствения процес чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Планираният за закупуване:

- Дигитална машина за избирателно 3D лакиране - 1 брой

- Машина за топъл печат - 1 брой

Режеща маса - 1 брой

ще допринесат за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

 

Обща стойност на проекта: 1 311 071.08 лв., от които 655 535.54 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

- Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:

- Намаляване образуването на отпадъци;

- Използване на ресурси с биологичен произход.

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.008-0336-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПРЕС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.

 

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане