Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021

ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Прочетете повече
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
19.11.2020


ИМПРЕС“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000224 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0216 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. 

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 

Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансовa помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

 Проект BG16RFOP002-2.083-0216 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИМПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Прочетете повече
Мерки срещу COVID-19
Мерки срещу COVID-19
26.03.2020

 

 

 

 

Уважаеми клиенти и доставчици,

 

Вашето здраве и това на нашите служители е приоритет за ИМПРЕС. За Ваша безопасност и за ефективна мярка срещу разпространение на вируси, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването, въведохме някои промени в начина на работа.

 

1. По-голяма част от колегите в офиса работят дистанционно от домовете си, за това моля изпращайте своите запитвания или поръчки на познатите Ви мейли или през контактната форма в сайта ни www.impressbg.com

 

2. Посещения в офиса са разрешени само след предварителна уговорка по телефон или мейл. Напомняме, че трябва да се излиза от дома или офиса само при необходимост.

 

3. При влизане в офиса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ САНИТАРНА МАСКА. На входа има на разположение дезинфектант за ръце, който да използвате. Моля при разговор с наши служители спазвайте ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 МЕТРА.

 

4. Считано от 23.03.2020 година не приемаме касови плащания, всички разплащания се правят по банков път.

  

Благодарим за разбирането, бъдете здрави!                                                                         

  Екипът на IMPRESS

Прочетете повече
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021
ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Прочетете повече
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
19.11.2020
„ИМПРЕС“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000224 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0216 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.
Прочетете повече
Мерки срещу COVID-19
Мерки срещу COVID-19
26.03.2020
Уважаеми клиенти и доставчици, Вашето здраве и това на нашите служители е приоритет за ИМПРЕС. За Ваша безопасност и за ефективна мярка срещу разпространение на вируси, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването, въведохме някои промени в начина на работа.
Прочетете повече

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане