Подкрепа за прехода към кръгова икономика
Подкрепа за прехода към кръгова икономика
24.06.2024

 

На 17.06.2024 г. "ИМПРЕС" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0336-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

 

Обща цел на проекта: Обща цел на проектното предложение е увеличаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на "ИМПРЕС" ООД чрез инвестиции в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък от дейността на предприятието.

Специфични цели на проекта са:

Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;

- Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

- Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

 

Общата и специфичните цели на предложението за изпълнение на инвестициии ще бъдат постигнати чрез изпълнение на заложената в него дейност за придобиване на нови технологии, посредством които ще се осъществи трансформиране на производствения процес чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Планираният за закупуване:

- Дигитална машина за избирателно 3D лакиране - 1 брой

- Машина за топъл печат - 1 брой

Режеща маса - 1 брой

ще допринесат за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

 

Обща стойност на проекта: 1 311 071.08 лв., от които 655 535.54 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

- Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:

- Намаляване образуването на отпадъци;

- Използване на ресурси с биологичен произход.

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.008-0336-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПРЕС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.

 

Прочетете повече
Технологична модернизация в предприятието
Технологична модернизация в предприятието
13.04.2023

На 10.04.2023г. Импрес ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на Импрес ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване автоматична сгъвачно-лепачна машина - 1 бр. и автоматична поточна линия за рязане на хартия и картон – 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 956 252.23 лв., от които 478 126.11 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- разширяване на производствения капацитет и производителността;

- Цифровизация на производствения процес;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “Импрес” ООД. 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Импрес“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Прочетете повече
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021

ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Прочетете повече
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
19.11.2020


ИМПРЕС“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000224 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0216 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. 

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 

Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансовa помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

 Проект BG16RFOP002-2.083-0216 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИМПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Прочетете повече
Мерки срещу COVID-19
Мерки срещу COVID-19
26.03.2020

 

 

 

 

Уважаеми клиенти и доставчици,

 

Вашето здраве и това на нашите служители е приоритет за ИМПРЕС. За Ваша безопасност и за ефективна мярка срещу разпространение на вируси, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването, въведохме някои промени в начина на работа.

 

1. По-голяма част от колегите в офиса работят дистанционно от домовете си, за това моля изпращайте своите запитвания или поръчки на познатите Ви мейли или през контактната форма в сайта ни www.impressbg.com

 

2. Посещения в офиса са разрешени само след предварителна уговорка по телефон или мейл. Напомняме, че трябва да се излиза от дома или офиса само при необходимост.

 

3. При влизане в офиса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ САНИТАРНА МАСКА. На входа има на разположение дезинфектант за ръце, който да използвате. Моля при разговор с наши служители спазвайте ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 МЕТРА.

 

4. Считано от 23.03.2020 година не приемаме касови плащания, всички разплащания се правят по банков път.

  

Благодарим за разбирането, бъдете здрави!                                                                         

  Екипът на IMPRESS

Прочетете повече
Подкрепа за прехода към кръгова икономика
Подкрепа за прехода към кръгова икономика
24.06.2024
На 17.06.2024 г. "ИМПРЕС" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0336-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика»
Прочетете повече
Технологична модернизация в предприятието
Технологична модернизация в предприятието
13.04.2023
На 10.04.2023г. “Импрес” ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието".
Прочетете повече
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021
ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Прочетете повече

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане